در عـــشــق آن که یـکـسـره دل بـاخـــت،بــرده اســتـــــ

در ایـن قـــمــار،صـحـبـتـی از اشــتـبـاه نـیـسـتـــــ ...

ادامه مطلب