نـیــمـه گـمـشـده ام نـیـستی کــه با نـیـمـه دیـگـر
                                                                              به  جـسـتـجـویـتــــــ  برخـیـزم
                                                                                                                     تو تـمـام گـمـشـده مــنــی . . . !


ادامه مطلب