طوفان تهران و سود ۱۰ میلیارد تومانی نصابان ماهواره

طوفان عظیمی که در روزهای اخیر تهران را درنوردید درآمد کلانی برای نصابان دیش ماهواره در پایتخت به وجود آورد.


منبع:http://sima.jamejamonline.ir/news/1525248768670508413

ادامه مطلب