. . . بــه یــادتـــــ هــســتـم حـتـی اگــر دنــــیــــا بـاتــمــام خـوشـی هـایـش بـخـواهـد ســرگــرمـم کــنــد . . .

ادامه مطلب