کـــــــاش قـدری احـــــــمـق بـودم... 

عاقـل بودنــــ برای تــــــــــنم گـشـاد اســت... 

خـســــته ام از بـس می دانــــم و دمـــ نـمـیـزنـم...!


ادامه مطلب